Ask EP By / July 19, 2022

Citizens’ enquiries on a poster of ‘the Madonna and Christ of Czestochowa with rainbow halos’ displayed at the House of European History

The European Parliament has recently received a large number of messages calling on the House of European History to remove a poster of ‘the Madonna and Christ of Czestochowa with rainbow halos’ from a temporary exhibition.

© Adobe Stock

Citizens often send messages to the European Parliament expressing their views on current issues and/or requesting action from the Parliament. The Citizens’ Enquiries Unit (AskEP) within the European Parliamentary Research Service (EPRS) looks into these issues and replies to the messages, which may sometimes be identical as part of wider public campaigns.

The European Parliament has recently received a large number of messages calling on the House of European History to remove a poster of ‘the Madonna and Christ of Czestochowa with rainbow halos’ from a temporary exhibition. Citizens first began to write to the European Parliament on this subject in June 2022. The Board of Trustees of the House of European History responded, highlighting the story around the poster, as explained and contextualised in the exhibition. It also pointed out that the exhibition presents the views of both critics and proponents of the poster.

Please find below the main points of the reply sent to citizens who took the time to write to the European Parliament on this matter (in English and Polish).

Main points made in the reply in English

We would point out that your message has been brought to the attention of the Board of Trustees of the House of European History. The Board examined it carefully and unanimously supported the following statement at its recent meeting:

‘Your matter of concern is the poster of the Madonna and Christ of Czestochowa with rainbow halos. The image was created in 2019 in protest against anti-LGBT+ statements of the Polish Church. It sparked controversy and led to a criminal investigation and a trial for offending religious feelings and desecrating a ritual object. The activists, who faced trial, were eventually acquitted by the Polish court. Its verdict concluded that this act had not meant to hurt Polish Catholics: “It cannot be claimed that the rainbow flag of LGBT people offends anyone”.

The story around the poster is well explained and contextualised in the exhibition texts and in the exhibition catalogue. Both the criticisms and the court ruling are presented, in line with the commitment of the House of European History to multi-perspectivity.

The poster was chosen to be part of the exhibition – together with the exhibited poster “Je suis Charlie” – in order to reflect about the freedom of expression and to debate about different standpoints, which is the basis of a healthy society. This choice is the result of extensive research by academically independent historians and curators and broad discussions and peer-reviews with the Academic Committee, composed of renowned historians from all over Europe.’

Background to the exhibition

The poster is one of about 150 selected to be part of the ‘When Walls Talk’ exhibition of posters that illustrate European society over the last century. Further information on the House of European History can be found in the Museum’s Mission and Vision statement.

Main points made in the reply in Polish

‘Przekazaliśmy też Pani / Pana wiadomość Radzie Nadzorczej Domu Historii Europejskiej. Rada dokładnie przeanalizowała poruszoną w niej kwestię i na swoim ostatnim posiedzeniu jednogłośnie przyjęła następujące oświadczenie:

„Państwa wątpliwości budzi plakat Matki Boskiej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Powstał on w 2019 roku w proteście przeciwko wypowiedziom anty-LGBT+ polskiego Kościoła. Plakat wywołał kontrowersje i doprowadził do wszczęcia dochodzenia i procesu za naruszenie uczuć religijnych i profanację przedmiotu czci religijnej. Polski sąd ostatecznie uniewinnił oskarżone aktywistki. W uzasadnieniu wyroku stwierdzono, że celem działań oskarżonych nie była obraza polskich katolików, ponieważ »symbol flagi osób nieheteronormatywnych nie może być uznawany sam w sobie za znieważający«.

Historię plakatu dobrze wyjaśniono w tekstach oraz w katalogu wystawy. Grafikę umieszczono też w odpowiednim kontekście. Na wystawie przedstawiono zarówno krytykę plakatu, jak i orzeczenie sądu, zgodnie ze zobowiązaniem Domu Historii Europejskiej do prezentowania wielu punktów widzenia.

Plakat został zaprezentowany – wraz z plakatem „Je suis Charlie” – aby zainspirować refleksję nad wolnością wypowiedzi i debatę na temat różnych perspektyw, co stanowi podstawę zdrowego społeczeństwa. Wybrano go w następstwie dogłębnych badań przeprowadzonych przez niezależnych historyków i kuratorów oraz szeroko zakrojonych dyskusji i ocen z Komitetem Akademickim, w którego skład wchodzą renomowani historycy z całej Europy”.

Kontekst wystawy

Plakat jest jednym z około 150 prezentowanych w ramach wystawy Kiedy ściany mają głos, która opowiada o europejskim społeczeństwie w ciągu ostatnich stu lat. Więcej informacji na temat Domu Historii Europejskiej znajdzie Pani / Pan w oświadczeniu o misji i wizji muzeum.’


Related Articles

Be the first to write a comment.

Leave a Reply